27 mei 2022

Laten we alle antwoorden vinden

Expand search form

Is suiker oplosbaar in water?

De leerlingen bekijken hoe het suikerlaagje van een M&M oplost als die in water wordt gelegd. Daarna helpen de leerlingen een experiment te ontwerpen om te zien of het soort vloeistof waarin de M&M wordt gedaan, invloed heeft op hoeveel van het laagje oplost.

Doel

De leerlingen kunnen op moleculair niveau uitleggen hoe de polaire eigenschappen van water en suiker op elkaar inwerken, zodat water suiker oplost. De leerlingen kunnen de variabelen van hun experiment bepalen en controleren. De leerlingen kunnen ook verklaren waarom een apolaire vloeistof, zoals minerale olie, suiker niet goed kan oplossen.

Evaluatie

Download het activiteitenblad voor de leerlingen en deel er een per leerling uit wanneer dat in de activiteit is aangegeven. Het activiteitenblad zal dienen als het onderdeel “Evalueren” van elk 5-E lesplan.

Veiligheid

Zorg ervoor dat u en de leerlingen een goed passende veiligheidsbril dragen. Isopropylalcohol is ontvlambaar. Houd het uit de buurt van vlammen of vonkbronnen. Lees en volg alle waarschuwingen op het etiket. Gooi isopropylalcohol en minerale olie weg volgens de plaatselijke voorschriften. Waarschuw de leerlingen om de M&M’s niet op te eten.

Materialen voor elke groep

 • M&M’s
 • Water
 • Minerale olie
 • Isopropylalcohol (70%)
 • Klein wit plastic bord
 • 3 doorzichtige plastic bekertjes
 • Wit papier

Beginnen

Help de leerlingen beseffen dat het snoeplaagje van een M&M vooral uit suiker en een beetje kleurstof bestaat.

Deel M&M’s uit aan de leerlingen en laat ze naar de buitenste coating kijken. Laat de leerlingen vervolgens een M&M breken om de coating van binnenuit te bekijken.

Waar denk je dat het laagje van een M&M van gemaakt is? De leerlingen zullen het laagje kleur zien met een laagje wit eronder en suggereren dat het laagje gemaakt is van suiker en kleurstof. Leg uit dat het laagje vooral uit suiker bestaat. Heb je ooit gemerkt wat er gebeurt met het laagje van een M&M als het nat wordt? De kleur komt los en als hij nat genoeg wordt, komt de hele coating los en blijft de chocolade achter.

Vertel de leerlingen dat ze in deze activiteit zullen zien wat er gebeurt met de suiker en de kleurcoating van een M&M als hij in water wordt gelegd.

Geef elke leerling een werkblad.

De leerlingen noteren hun waarnemingen en beantwoorden de vragen over de activiteit op het activiteitenblad. De onderdelen “Leg uit met atomen en moleculen” en “Ga verder” van het activiteitenblad kunnen ofwel klassikaal, in groepjes, of individueel worden ingevuld, afhankelijk van uw instructies. Kijk op de docentenversie van het activiteitenblad om de vragen en antwoorden te vinden.

Laat de leerlingen een M&M in een kopje water leggen en observeren.

Te onderzoeken vraag

Wat gebeurt er met de suiker en de kleurlaag van een M&M als hij in water wordt gelegd?

Materialen

 • Doorzichtig plastic bekertje
 • Water
 • M&M
 • Wit papier

Procedure

Giet genoeg water op kamertemperatuur in een doorzichtig plastic bekertje zodat het water diep genoeg is om een M&M volledig te bedekken en zet dit bekertje op een stuk wit papier.

Verwachte resultaten

De coating van de M&M’s zal oplossen, waardoor een witte laag onder de kleur zichtbaar wordt en vervolgens de bruine chocolade eronder. De gekleurde coating van de M&M’s zal zich verzamelen in een cirkelvormig patroon rond de M&M. De leerlingen kunnen ook de witte strepen in het water van de suikercoating noemen.

Bespreek de observaties van de leerlingen.

Wat valt je op aan de M&M en het water? De kleur komt los en beweegt door het water in een cirkelvormig patroon. Wat denk je dat er gebeurt als de kleur en de suiker van de M&M afkomen? Wijs de leerlingen erop dat, omdat het water ervoor zorgt dat het gekleurde laagje van de M&M afkomt en zich in het water mengt, het water de suiker en de kleur oplost.

Opmerking: Er zijn eigenlijk twee processen aan de gang in deze activiteit. De kleur en de suiker lossen op in het water, maar ze diffunderen ook. Om zich te concentreren op de hoeveelheid die oplost van een M&M, moeten de leerlingen kijken naar de hoeveelheid coating die ontbreekt van de M&M, in plaats van naar de grootte van de cirkel van kleur in het water.

Leg uit

Laat de leerlingen zien hoe de polaire gebieden van een sucrose-molecuul ervoor zorgen dat het oplost in water.

Leg de leerlingen uit dat suiker gemaakt is van grote moleculen, sucrose genaamd. Elke sucrose-molecule is gemaakt van atomen die covalent aan elkaar gebonden zijn.

De chemische formule voor sucrose is C12H22O11. Wat betekenen deze letters en cijfers? Sucrose is opgebouwd uit 12 koolstofatomen, 22 waterstofatomen en 11 zuurstofatomen.

Leg uit dat het eerste plaatje een bal-en-stok model is van een enkele sucrose molecuul. Het volgende plaatje is een ruimtevullend model van een enkele sucrose-molecule. Het laatste plaatje is een model van twee sucrose-moleculen die elkaar aantrekken. Deze twee moleculen zullen van elkaar gescheiden worden wanneer suiker oplost. Wijs erop dat in de gebieden op een sucrose-molecuul waar zuurstof gebonden is aan waterstof (O-H binding), de zuurstof licht negatief is en de waterstof licht positief. Dit maakt sucrose tot een polair molecuul.

Leg uit dat een suikerklontje (ongeveer een halve theelepel suiker) bestaat uit minstens een miljard triljoen sucrose moleculen. Wanneer suiker oplost, scheiden deze hele sucrose-moleculen zich van elkaar. Het molecuul zelf gaat niet uit elkaar: De atomen waaruit elk molecuul is opgebouwd, blijven bij elkaar als sucrose-molecuul.

Leg uit dat sucrose polaire gebieden heeft die worden veroorzaakt door hetzelfde type zuurstof-waterstof covalente bindingen als in het watermolecuul. Wijs op de O-H bindingen aan de buitenranden van het molecuul. Wijs erop dat de binding van zuurstof en waterstof in sucrose delen van het sucrose-molecuul polair maakt op een vergelijkbare manier als in een watermolecuul. Het gebied bij de waterstof is positief (blauw) en het gebied bij de zuurstof is negatief (rood).

Vertel de leerlingen dat suikermoleculen tot elkaar worden aangetrokken en bij elkaar worden gehouden door de aantrekkingskracht tussen deze polaire gebieden van de moleculen.

Laat de leerlingen opmerken hoe het positieve (blauwe) gebied van een watermolecuul wordt aangetrokken tot het negatieve (rode) gebied van een sucrose-molecuul. Het werkt ook andersom. Het negatieve (rode) gebied van een watermolecuul wordt aangetrokken tot het positieve (blauwe) gebied van het sucrose-molecuul.

Leg uit dat de positieve en negatieve gebieden op watermoleculen een wisselwerking hebben met deze negatieve en positieve delen van sucrosemoleculen. Wanneer de aantrekkingskracht tussen watermoleculen en sucrose-moleculen de aantrekkingskracht van de sucrose-moleculen op andere sucrose-moleculen overwint, zullen ze van elkaar loskomen en oplossen.

Wijs erop dat een heel sacharosemolecuul losraakt van een ander heel sacharosemolecuul. De molecule zelf valt niet uiteen in afzonderlijke atomen.

Opmerking: Hoewel de nadruk ligt op het oplossen van de polaire suikermoleculen, is de kleurstof die wordt gebruikt om de M&M te kleuren ook gemaakt van polaire moleculen. Dit helpt verklaren waarom de kleurstof ook oplost.

Onderzoek

Laat de leerlingen een experiment uitvoeren om te vergelijken hoe goed water, alcohol en olie de suiker en de kleurlaag van een M&M oplossen.

Vraag de leerlingen een voorspelling te doen:

Denk je dat water, alcohol of olie beter zouden zijn in het oplossen van de suiker en de kleurlaag van een M&M?

Bespreek met de leerlingen hoe ze een experiment kunnen opzetten om te vergelijken hoe goed water, alcohol en plantaardige olie de kleur en het suikerlaagje van een M&M oplossen. Zorg ervoor dat de leerlingen variabelen vaststellen zoals:

 • Gebruikte hoeveelheid water, alcohol en olie
 • Temperatuur van elke vloeistof
 • Dezelfde kleur van de M&M
 • Tijdstip en plaats waarop de M&M’s in elke vloeistof zijn geplaatst

Te onderzoeken vraag

Is water, alcohol of olie beter in het oplossen van de kleur en het suikerlaagje van een M&M?

Materiaal

 • 3 M&M’s (dezelfde kleur)
 • Water
 • Minerale olie
 • Isopropylalcohol (70%)
 • 3 doorzichtige plastic bekertjes
 • Wit papier

Procedure

 1. Label 3 bekers met water, alcohol en olie. Doe 15 ml water, alcohol en minerale olie in de bekertjes met het etiket.
 2. Zet de drie bekertjes op een wit vel papier.

Voeg tegelijkertijd 1 M&M toe aan elke vloeistof. Draai vervolgens de vloeistof en de M&M in elk bekertje zachtjes rond gedurende ongeveer 30 seconden.

Verwachte resultaten

 • Water – de suiker en de kleur lossen op uit de M&M.
 • Alcohol – de kleur lost maar een klein beetje op en het suikerlaagje lijkt niet op te lossen.
 • Olie – noch de kleur noch de suiker lost op.

Uitleg

Laat de leerlingen de moleculaire structuren van water, alcohol en olie zien en bespreek hoe dit verband houdt met hun waarnemingen.

Laat de leerlingen de polaire gebieden zien op een watermolecuul, isopropylalcoholmolecuul en een oliemolecuul.

Uitbreiden

Laat de leerlingen op moleculair niveau uitleggen waarom citroenzuur zo goed oplost in water.

Leg uit dat de geprojecteerde afbeelding een model is van een citroenzuurmolecule. Vertel de leerlingen dat citroenzuur de stof is die citroenen, limoenen, grapefruits en sinaasappels hun pittig zure smaak geeft. Citroenzuur is zeer goed oplosbaar in water en wordt opgelost in het water in het fruit.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Is suiker oplosbaar of onoplosbaar in water?

Suiker lost op in water omdat er energie wordt afgegeven wanneer de licht polaire sucrose moleculen intermoleculaire bindingen vormen met de polaire watermoleculen. De zwakke bindingen die zich vormen tussen de opgeloste stof en het oplosmiddel compenseren de energie die nodig is om de structuur van zowel de zuivere opgeloste stof als het oplosmiddel te verstoren.

Waarom is suiker niet oplosbaar in water?

Suiker lost op in verschillende vloeistoffen Suiker lost goed op in water omdat water zeer polair is en interageert met de polaire gebieden van sucrose. Suiker lost niet zo goed op in alcohol omdat alcohol een groot deel heeft dat vrij apolair is. Suiker lost nauwelijks op in olie omdat olie zeer apolair is.

Lost suiker gemakkelijk op in water?

Suiker lost sneller op in heet water dan in koud water omdat heet water meer energie heeft dan koud water. Als water wordt verwarmd, krijgen de moleculen meer energie en gaan ze dus sneller bewegen. Omdat ze sneller bewegen, komen ze vaker in contact met de suiker, waardoor die sneller oplost.

Is suiker onoplosbaar in?

Suiker lost niet op in water. >>Suiker lost niet op in water.

Is suiker polair of niet polair in water?

Sucrose is een polaire molecule. De polaire watermoleculen trekken de negatieve en positieve gebieden op de polaire sucrose moleculen aan, waardoor sucrose in water oplost. Een niet polaire stof zoals minerale olie lost een polaire stof zoals sucrose niet op.

Wanneer water suiker oplost heet het water?

Antwoord: Wanneer Suiker in water is opgelost, is Suiker respectievelijk het oplosmiddel, water is het oplosmiddel en zoet water is de oplossing.

Is suiker ionisatie in water?

Zelfs na het oplossen in water, behouden de suikermoleculen hun vorm en veranderen niet in ionen. Hoewel suiker en zout schijnbaar op dezelfde manier in water oplossen, zijn ze zeer verschillend in hun ionisatie/non-ionisatie gedrag in water.

Is suiker hydrofiel of hydrofoob?

Suiker is ook hydrofiel, en wordt net als zout soms gebruikt om water uit voedsel te onttrekken. Suiker gestrooid over gesneden fruit zal “het water eruit trekken” door hydrofilie, waardoor het fruit papperig en nat wordt, zoals in een gewoon aardbeiencompote recept.

Is suiker een polar?

Sucrose is een vrij grote molecule die bestaat uit twee eenvoudiger suikers, glucose en fructose. De sucrose molecule is opgebouwd uit koolstof, waterstof, en zuurstof atomen en heeft de chemische formule C12H22O11. Dit geeft sucrose veel gebieden van positieve en negatieve lading en maakt sucrose een polaire molecule.

Is het oplossen van suiker in water een voorbeeld van diffusie?

Uitleg: Als we suiker in water doen en roeren, zal de suiker oplossen in het water. Dit komt door diffusie, want de suiker beweegt zich langs een concentratiegradiënt. Dit betekent dat het zich van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lagere concentratie beweegt.

Wat is niet oplosbaar in water?

Suiker, natriumchloride, en hydrofiele eiwitten zijn allemaal stoffen die oplossen in water. Oliën, vetten, en bepaalde organische oplosmiddelen lossen niet op in water omdat ze hydrofoob zijn.

Wat maakt iets oplosbaar in water?

Positief wordt aangetrokken door negatief, waardoor een samenhangende structuur ontstaat. Wanneer polaire verbindingen of ionen aan water worden toegevoegd, vallen ze uiteen in kleinere componenten, of lossen op, om deel uit te maken van de oplossing. De partiële ladingen van het water trekken verschillende delen van de verbinding aan, waardoor ze oplosbaar worden in water.

Is suiker polair of niet-polair?

De binding tussen de zuurstof- en waterstofatomen (O-H binding) in suiker (sucrose) geeft de zuurstof een lichte negatieve lading en de waterstof een lichte positieve lading. Sucrose is een polair molecuul.

Waarom zijn suikermoleculen hydrofiel?

Glucose is een hexose suiker (wat betekent dat het 6 koolstofatomen in zijn structuur heeft). Elk van de koolstofatomen is ook verbonden met ten minste één waterstofatoom en met één zuurstofatoom. De aanwezigheid van al deze zuurstof in de structuur van het glucosemolecuul zorgt ervoor dat het sterk hydrofiel is (‘houdt’ van water).

Is suiker polair met water?

Als water suiker oplost, trekken de watermoleculen de sucrose moleculen aan en trekken ze van elkaar weg. Het is zowel de polaire aard van water als de polaire aard van sucrose die verklaart waarom suiker in water oplost.

Vorig artikel

Wat is Microsoft Bluetooth Enumerator?

Volgend artikel

Kan je brood roosteren in een heteluchtmagnetron?

You might be interested in …

Wat zijn de 2 soorten deeg?

Deeg dat op het aanrecht wordt geklopt of in een pan wordt gegleden, is een veelzijdig ingrediënt bij het bakken. Al millennia lang maken mensen eenvoudige mengsels van bloem, water en vet om een basisbehoefte […]

Kun je Netflix kijken op Apple Watch?

Misschien was je een van de gelukkige ontvangers van een gloednieuwe Apple Watch dit vakantieseizoen. Dat zou niet zo gek zijn, gezien het feit dat ze voor belachelijke prijzen te koop waren, en omdat Apple […]